Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις αδικοπραξίες της ενόχλησης και της ψευδούς φυλάκισης

5
Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις αδικοπραξίες της ενόχλησης και της ψευδούς φυλάκισης

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις αδικοπραξίες της ενόχλησης και της ψευδούς φυλάκισης

ΑΔΙΚΙΑ ΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτή η αδικοπραξία βασίζεται βασικά στην ενόχληση. Η ενόχληση αναφέρεται σε κάθε είδους παράνομη παρέμβαση στο νόμιμο δικαίωμα του ατόμου για ειρηνική απόλαυση της γης. Τέτοιες παρεμβολές θα μπορούσαν να είναι από ανεπιθύμητο θόρυβο, καπνό, μυρωδιά, νερό, ανασκαφές κ.λπ. , Ποτέ μην συγχέετε την ενόχληση με την παραβίαση, διότι στην παραβίαση, μια άμεση φυσική παρέμβαση στη γη που κατέχει ο ενάγων μέσω ορισμένων απτών, αντικείμενο και είναι η παρέμβαση στην κατοχή, ενώ στην όχληση, η παρέμβαση είναι η ειρηνική απόλαυση της γης. , Ενόχληση μπορεί να προκληθεί από άυλα πράγματα αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, αναθυμιάσεις κ.λπ.,

Η ενόχληση είναι δύο ειδών:

  • Δημόσια Ενόχληση,

  • Ιδιωτική Ενόχληση

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΝΟΧΛΗΣΗ

Η δημόσια ενόχληση αναφέρεται στην παρέμβαση στα δικαιώματα του κοινού στο σύνολό του ή στην ενόχληση του κοινού γενικότερα και τιμωρείται, ως αδίκημα., Η βασική φύση μεταξύ της δημόσιας όχλησης και της ιδιωτικής όχλησης είναι η φύση του λάθους. Η δημόσια ενόχληση είναι το ποινικό λάθος και η ιδιωτική ενόχληση είναι αστικό λάθος. Οταν κάποιος, υποστεί οποιαδήποτε πρόσθετη ή ειδική ζημία πέραν αυτής που προκλήθηκε στο κοινό στο σύνολό του, το πρόσωπο αυτό μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση υποβάλλοντας πολιτική αγωγή, αλλά θα πρέπει να αποδείξει ότι υπέστη ειδική ζημία πέρα ​​από το κοινό γενικά. , Παράδειγμα: Εμπόδιο δημόσιου δρόμου.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΝΟΧΛΗΣΗ

Όπως αναφέρθηκε ήδη, η ιδιωτική ενόχληση είναι αστικό λάθος. Βασικά αναφέρεται στην Αδικαιολόγητη παρέμβαση στην απόλαυση της γης με αποτέλεσμα κάποιο τραυματισμό. Επομένως, τα βασικά στοιχεία που πρέπει να αποδειχθούν για την απόδειξη της Ιδιωτικής Ενόχλησης είναι:,

Κάθε παρέμβαση δεν μπορεί να θεωρηθεί παράλογη. , Για να εξισορροπηθεί το δικαίωμα του καθενός, κάποιο είδος θορύβου, μυρωδιάς κ.λπ. πρέπει να γίνεται ανεκτή από όλους και τέτοιες παρεμβολές δεν θα οδηγήσουν σε κανενός είδους Αιτία Δράσης για την άσκηση αγωγής. Μια αιτία δράσης θα προκύψει μόνο όταν η παρέμβαση είναι πραγματικά παράλογη. Επίσης, μια μεμονωμένη πράξη όχλησης δεν μπορεί να γίνει πράξη, η ενόχληση πρέπει να είναι ένα συνεχιζόμενο λάθος., Επίσης, ό,τι είναι κατά τα άλλα εύλογο, δεν θα γίνει παράλογο λόγω της ευαισθησίας του ενάγοντος., Η πρόθεση είναι άσχετη στην περίπτωση του Nuisance αλλά πρέπει να αποδείξεις ότι έχεις υποστεί κάποια ζημιά.

Αυτό πρέπει να αποδειχθεί ότι ήταν η συμπεριφορά του κατηγορουμένου που είχε ως αποτέλεσμα την παρέμβαση στην ειρηνική απόλαυση της γης. Η πρόθεση να προκληθεί οποιαδήποτε τέτοια παρέμβαση μπορεί να υπάρχει ή να μην υπάρχει. Πρέπει όμως να αποδειχθεί ότι τέτοια, παρέμβαση, πρέπει να έχει προκαλέσει κάποια ζημία στο πρόσωπο ή στην περιουσία του ενάγοντα.

Αυτό είναι το πιο σημαντικό μέρος της Ενόχλησης που πρέπει να αποδειχθεί στο δικαστήριο. Η κακία είναι άσχετη, αλλά η ζημιά που προκαλείται είναι σχετική με την Ενόχληση.,

Ένας τέτοιος τραυματισμός μπορεί να είναι είτε στην ιδιοκτησία είτε στην υγεία και την άνεση των ενοίκων. Οποιοσδήποτε τραυματισμός προκληθεί στο, Η ιδιοκτησία ως αποτέλεσμα της παρέμβασης στη χρήση της ιδιοκτησίας μέσω κάποιων ενσώματων ή άυλων αντικειμένων, είναι ενεργή ως ενόχληση. Θυμηθείτε επίσης ότι όποιος έχει δικαίωμα να απολαμβάνει τη γη, έχει επίσης δικαίωμα να απολαμβάνει το φως και τον αέρα μαζί της.

Η άνεση είναι υποκειμενική και διαφέρει από καιρό σε χρόνο, από μέρος σε μέρος και από άτομο σε άτομο. Αλλά οποιαδήποτε ουσιαστική παρέμβαση στην άνεση και την ευκολία στη χρήση των χώρων, θα συνιστά ενόχληση.,

Αλλά να θυμάσαι πάντα,, σε περίπτωση ιδιωτικής όχλησης, οποιοσδήποτε τραυματισμός προκληθεί, είτε πρόκειται για την ιδιοκτησία είτε για την άνεση, του, πρόσωπο, πρέπει να είναι πραγματικό και πραγματικό και απαιτείται να αποδειχθεί στο δικαστήριο.,

ΕΓΚΥΡΕΣ ΑΜΥΝΕΣ

Εάν οποιαδήποτε πράξη που προκαλεί ενόχληση εγκρίνεται από οποιοδήποτε νόμο, δεν υπάρχει καμία ευθύνη για αυτό σύμφωνα με το νόμο περί αδικοπραξίας. Είναι μια απόλυτη άμυνα.

Η συνταγή μπορεί να νομιμοποιήσει μια πράξη Ενόχλησης στην περίπτωση Ιδιωτικής Ενόχλησης. Με απλά λόγια, σημαίνει ότι εάν ο εναγόμενος ασκεί την ίδια δραστηριότητα που προκαλεί παρεμβολές στην απόλαυση της περιουσίας του ενάγοντα για περισσότερα από 20 χρόνια, έχει νόμιμο δικαίωμα με συνταγή να συνεχίσει με την ίδια και στο μέλλον.

Ορισμένες από τις υπερασπιστές που απορρίπτονται από το δικαστήριο σε περίπτωση Ενόχλησης είναι ενόχληση για το δημόσιο καλό, ενόχληση λόγω πράξης των άλλων, εύλογη φροντίδα, υπαιτιότητα του ενάγοντα κ.λπ., Τα διαθέσιμα διορθωτικά μέτρα για την ενόχληση είναι η μείωση, δηλαδή η άρση της ενόχλησης, η διαταγή και οι ζημιές.

ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ, ΨΕΥΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Απόλυτη αυτοσυγκράτηση, η κίνηση ενός ατόμου πέρα ​​από ορισμένα όρια, παραπέμπεται για ορισμένο χρονικό διάστημα χωρίς καμία νόμιμη αιτιολόγηση, να ως ψευδής φυλάκιση. Η διάρκεια αυτού του ολοκληρωτικού περιορισμού δεν έχει σημασία εδώ. Για να αποδειχθεί η ψευδής φυλάκιση, πρέπει να αποδειχθούν τα ακόλουθα δύο σημεία:

ΕΙΔΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Στον Ινδικό Ποινικό Κώδικα, έχει γίνει διαφορά μεταξύ του παράνομου εγκλεισμού (άρθρο 340) και, άδικος, συγκράτηση (τμήμα, 339). Λανθασμένος περιορισμός είναι όταν το άτομο εμποδίζεται να κινηθεί προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, ενώ ο λανθασμένος περιορισμός είναι όταν το άτομο δεν επιτρέπεται να κινηθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση πέρα ​​από ένα συγκεκριμένο όριο. Στο δίκαιο της αδικοπραξίας, ο μερικός περιορισμός δεν μπορεί να ασκηθεί προσφυγή και μόνο ο πλήρης περιορισμός της κίνησης ενός ατόμου μπορεί να γίνει πράξη. Ο πλήρης περιορισμός μπορεί να μην είναι απαραίτητα, να είναι εντός των τεσσάρων τειχών ή του κτιρίου, αλλά απλώς να περιορίζεις τα όρια σε ένα άτομο και να τον περιορίζεις να πάει πέρα ​​από αυτό, θα ισοδυναμεί με πλήρη περιορισμό. Αλλά εάν ένα τέτοιο άτομο έχει εύλογα μέσα για να διαφύγει, δεν θα είναι πλήρης περιορισμός και επομένως δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ψευδής φυλάκιση.,

Η συνάφεια του θέματος ότι «αν το άτομο γνώριζε την ψευδή φυλάκισή του ή όχι» διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση.

Η απουσία οποιασδήποτε νόμιμης αιτιολόγησης για μια τέτοια ψευδή φυλάκιση είναι απαραίτητη. Εάν η κίνηση ενός ατόμου έχει περιοριστεί πλήρως και υπάρχει νόμιμη δικαιολογία για αυτό, τότε δεν θα ισοδυναμεί με ψευδή φυλάκιση. Για παράδειγμα, εάν κάποιος συλληφθεί από την αστυνομία για ένα ευδιάκριτο αδίκημα, δεν μπορεί να αναφέρεται ως ψευδής φυλάκιση.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΙΚΑ

  • Αυτοβοήθεια: Όταν ένα άτομο βρίσκεται υπό ψευδή φυλάκιση, έχει το δικαίωμα να απελευθερωθεί χρησιμοποιώντας εύλογη βία χωρίς να περιμένει τη νομική διαδικασία για την αποφυλάκισή του

  • Αποζημίωση: Ο ενάγων μπορεί να μηνύσει τον εναγόμενο για αποζημίωση για ψευδή φυλάκιση και μπορεί να ζητήσει αποζημίωση για τραυματισμό της ελευθερίας, ντροπή, ψυχική ταλαιπωρία, ταπείνωση κ.λπ.

  • Habeas corpus: Κάθε πρόσωπο που φυλακίζεται ψευδώς ή οποιοδήποτε άτομο για λογαριασμό του, μπορεί να υποβάλει αίτηση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου ή του Ανωτάτου Δικαστηρίου σύμφωνα με το άρθρο 32 και το άρθρο 226 του Συντάγματος της Ινδίας αντίστοιχα, για να εκδώσει ένταλμα Habeas Corpus που διατάσσει το άτομο που κατηγορείται για ψευδή φυλάκιση να προσκομίσει ενώπιον του δικαστηρίου πρόσωπο που φυλακίστηκε ψευδώς και να παράσχει νόμιμη αιτιολόγηση για μια τέτοια φυλάκιση.

Schreibe einen Kommentar